Posts tagged as:

Social Network Analysis

Twittring om politiske kampanjer

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på at analysen ikke omfatter alle twittringer som er blitt gjort om partilederne, men et utvalg av nylige twittringer):

Twitter_politikere_url

Jeg kommenterer i denne omgang kun de URL’ene som påvises for Erna Solberg og Kristin Halvorsen (de to delnettverkene lengst til venstre i grafikken). I førstnevntes tilfelle er det en URL som særlig utheves, “Erna Solberg utfordrer Jens Stoltenberg på toppskatten” på Youtube:

Twitter_politikere_url_utsnitt_erna_s

For Kristin Halvorsens del er det to URL’er som utheves. Den første viser til kampanjen Oppavsofaen.no, den andre til et blogginnlegg med tittelen “tramper-paa-smaabedrifter“.

Twitter_politikere_url_utsnitt_kristin_s

Sosiale nettverksanalyser av f.eks. Twitterdata er en av flere metoder som kan benyttes for å få innsikt i hva velgerne (i alle fall de som bruker sosiale medier til politisk meningsytring) er opptatt av. I motsetning til hva professor i statsvitenskap Hege Skjeie mente for en tid tilbake er Twitter utvilsomt ikke noe tull; dette sosiale nettverket er en ypperlig arena for (kort) politisk ytring og en meget interessant database for å fange opp og påvise The Wisdom of The Online Crowds.

Mest sentrale politiske breddebloggere

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

Politikerne i alle partier, fra FRP til Rødt, møter i løpet av denne valgkampen velgerne også gjennom blogger. I tillegg finnes et stort antall både partiske og upartiske politiske bloggere som deltar i politisk meningsutveksling før valget i september.

Under vises en “social network analysis” av de mest sentrale politiske “breddebloggerne” i den norske politiske bloggosfæren. Sentralitet og profil påvises gjennom spørringer mot Technorati, og reflekterer graden av “connectedness” (mengden linker til bloggen) og bloggens bredde hva gjelder tags og omtale av partilederne (Høybråten er ekskludert fra spørringene pga. problemer med “ø” og “å” i Technorati-APIet).

Det overrasker ikke at vi identifiserer bloggere som Vox populi, Hjorten og Faret Sakariassen i nettverksanalysen. I tillegg inngår Kjetil Løset, Dragni.no, Document.no og flere. I den samme analysen påvises også nettsteder som ikke er blogger, slik som Leserglede.com og NRK.no. Grunnen er at disse nettstedene er tagget eller viser bred omtale av partilederne, og samtidig har en stort antall inn-linker.

Blogger_politikere_utsnitt_edgeweight_utsnitt_s

Hvor stor grad av “interconnectedness” kan påvises i Høyres Twitter-nettverk? Får Høyre respons på twittringen eller er forblir twittringen en “bowling alone”-affære? Hva med Høyres followers; i hvilken grad er disse sammenvevet i Høyre-akse i Twittersfæren? Og hvem kan sies å være “gatekeepers” – definert som twittrere med et stort nettverk og som derigjennom er i stand til å videreføre, evt. stoppe, twittring fra Høyre?

I grafikken under vises et begrenset utsnitt av Høyres umiddelbare Twitternettverk. Mer presist: Dette er en førstegrads nettverksutbygging av Høyres twittringer, av Høyres followers, samt twittringer sendt til og fra sistnevnte.

Vi ser noen grad av interkonnektivitet, men i denne førstegrads nettverksutbyggingen er ikke dette fenomenet dominerende.

@hoyre_utvid_nettverk_s

Enkelte gatekeepers identifiseres også. I grafikken under vises en forstørret detalj av Høyres twittersfære. Nederst til høyre ses Erna Solberg – ikke overraskende representerer hun den mest sentrale twittreren i nettverket. I tillegg påvises andre twittrere som sentrale noder i nettverket; gatekeeperne.

@hoyre_utvid_nettverk_detalj_s

@hoyre_utvid_nettverk_detalj2_s