Posts tagged as:

Siv Jensen

Valgvinden i diskusjonsforaene: Tar Jensen igjen Jens?

by Dag Petter Svendsen on 20/08/2009

Data fra norske diskusjonsfora for de siste 30 dagene viser at Jens Stolten- berg jevnt over får mer oppmerksomhet enn  Siv Jensen. I løpet av de siste to dagene har imidlertid Siv Jensen fått mer omtale enn sin hovedmotstander i valgkampen.

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (20. juli – 19. august)

Jens_Jensen_trend_s

En oppsummering av mengden diskusjonsinnlegg for de to politiske mot- standerne for henholdsvis den siste 30-dagersperioden (øverste bilde under) og den siste 10-dagersperioden (nederste bilde under) viser at avstanden i mengde oppmerksomhet mellom de to avtar. Vil denne tendensen vare?

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (20. juli – 19. august)

Jens_Jensen_siste_30_dager_s

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (10. august – 19. august)

Jens_Jensen_siste_10_dager_s

{ 1 comment }

Jens vs. Jensen

by Dag Petter Svendsen on 14/06/2009

Så langt inn i den gryende valgkampen synes to partier å utgjøre de politiske hovedmotsetningene; Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. I dette innlegget vil ikke mulige forklaringer til denne polariseringen kommenteres, her vises kun de tendensene som identifiseres i norske diskusjonsfora i løpet av de siste sju ukene.

Jens_Jensen_s

Jens_Jensen_kke_s

Antallet diskusjoner relatert til de to nevnte politiske konkurrentene er ganske jevnt fordelt, men Jens Stoltenberg er noe mer omtalt. Hva kan så konkluderes ut fra denne observasjonen?

I den nye norske offentligheten, som utgjøres av diskusjonsfora, av bloggosfæren, twittersfæren osv. deltar en omfattende mengde borgere – og i sin konsekvens potensielle velgere – i politisk meningsutveksling. De politiske tema som opptar de norske “online crowds” kan måles, gjennom kvantifisering av foruminnlegg, bloggposter, twittermeldinger etc. Viser så slike målinger tendenser som gjelder for befolkningen i sin alminnelighet? Har denne type målinger prediksjonskraft, eller sagt på en annen måte – kan denne type målinger generaliseres til å gjelde for hele befolkningen og slik påvise reelle politiske tendenser?

Borgere som ytrer politiske meninger online utgjør ikke et representativt utvalg. Antakelsen er – inntil semantiske analyser muliggjør en empirisk begrunnelse av dette eller hint – at online-borgerne avviker fra befolkningen hva angår alder (de yngre deltar mer enn de eldre), kohort (folk i etableringsfasen har ikke tid til onlinediskusjoner), yrke (borgere hvis arbeid krever så mye av dem at fritiden ikke prioriteres til politiske onlinediskusjoner eller øvrige politiske onlineytringer, enten det gjelder hjelpepleiere eller forskere) og tech-savvyness (borgere som ikke er familiære med og/eller interessert i internett og alt hva den digitale revolusjonen innebærer vedr. bl.a. deltakelse i politiske ytringer online). Dertil eksisterer mest sannsynlig andre forhold som også bidrar til skjevheter.

Fra dette kan man så utlede som en hypotese at det eksisterer skjevheter i mengden av online-borgere. Disse skjevhetene kan så “blåse opp” betydningen av meningene til borgere som a) tilhører de yngre generasjoner, slik som milleniumere, y-ere og x-ere, b) som ikke er i etableringsfasen (gitt at likestillingsidealet holdes høyt), c) som ikke har for krevende yrker hverken mentalt eller fysisk, og som d) i tillegg behersker blogging, forumdiskusjoner og dets like. I tillegg må kategorien (forløpig) “ukjent” legges til faktorer som kan skape skjevhet i de tendensene som påvises.

Likevel: Vi står fremfor en revolusjon hva angår formen for politisk deltakelse, både i Norge og i de øvrige deler av verden som er “connected”. Barrierene for politisk deltakelse senkes, velgere fra stadig bredere sosiale, økonomiske og generasjonelle lag deltar i onlinediskusjoner. Uansett om disse borgerne ikke er representative for befolkningen i sin helhet vil tendenser påvises – som i alle fall er reelle for de borgere som deltar i denne nye offentligheten – men ikke nødvendigvis begrenset til dette: I et fremtidig innlegg på denne bloggen vises eMind Flu Trends (vår variant av Google Flu Trends) – norske diskusjonsforadata påviser utbrudd av influensasesongen før Folkehelseinstituttets registrerer utbruddet. Konklusjonen i tilfellene Google Flu Trends og eMind Flu Trends er klar: “The online crowds” påviser tendenser og fenomener i kraft av deres antall og sosioøkonomiske bredde. Ønskes mer kunnskap om slike fenomener, se Predicting the Present with Google Trends.

Arbeidshypotesen er derfor at politiske tendenser som påvises i diskusjonfora, bloggosfæren og twittersfæren kan påvise viktige, underliggende reelle fenomener, politiske eller av annen type.

Diskusjoner om “snikislamisering” i ulike fora

by Dag Petter Svendsen on 03/03/2009

Etter pressens oppslag om Siv Jensens utspill om “snikislamisering” i sin tale til landsstyret i Frp den 21. februar tok debatten av i ulike diskusjonsfora.  Temaet opptar ikke debattantene i like stor grad som kontroversen om hijab og politiuniform (se blogginnlegg under). På det meste er rundt 550 diskusjonsinnlegg registrert pr. døgn i “snikislamiseringsdebatten”, mens det ble registrert 1270 innlegg pr. døgn da “hijab-debatten” var på sitt mest intense:

snikislamisering_vs_hijab

Debatten om “snikislamisering” startet på ulike tidspunkt i ulike fora. Her vises fire eksempler: I VG Diskusjon og i Diskusjon.no startet debatten samme dag som nyheten om Siv Jensens utspill ble publisert i dagspressen, mens i Hegnar.no og i Gaysir startet meningsutvekslingen to dager etter, den 23. februar:

snikislamisering_flerefora