Posts tagged as:

Politiske tema

Partienes sakseierskap i norske diskusjonsfora: Frp

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Hvilke politiske saker blir mest omtalt i forbindelse med de ulike partiene i politiske diskusjoner i norske debattfora? I en serie innlegg fremover vil Stortingsvalget-2009.no rette blikket mot det som kan være en indikator på partienes sakseierskap: I hvilken grad blir partiene diskutert i sammenheng med sine “hjertesaker”? Blir SV forbundet med miljøsaken? I hvilken grad nevnes AP når “the online crowds” diskuterer arbeid og økonomi?

I dette første innlegget i serien analyseres data for Frp. I figurene under vises både tendenser for januar til dato samt fordelingen av “saksprat” i ukene 34 og 35 (17. – 30. august).

De langsiktige tendensene viser bl.a. at Frp – ikke overraskende – særlig nevnes i forbindelse med diskusjoner om innvandring. I februar og mars øker mengden diskusjoner relatert til dette temaet betraktelig grunnet hijab- og blasfemidebattene. Deretter ses en markant økning i juli og august, under opptakten til og i løpet av valgkampen.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: januar – august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_2009

Temaet skatter og avgifter viser en jevn og sterk økning i løpet av perioden. I august diskuteres dette saksområdet mer enn innvandring. For øvrig er eldreomsorg og kriminalitet begge “rising stars” – frekvensene øker klart i juli og august. Dertil; hvis tendensen fortsetter i dagene og ukene fremover vil eldreomsorg bli det tredje mest omtalte temaet relatert til Frp.

Figuren under viser hvilke tema som ble relatert til Frp i forrige uke (24. – 30. august). Skatter og avgifter har høyest frekvens, fulgt av innvandring, kriminalitet og eldreomsorg. Tendensen for august som helhet sammenfaller altså med rangeringen for forrige uke.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: 24. – 30. august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_uker34-35

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.

På en annen side viser figuren under at de politiske debattene i onlinefora i stor grad handler om hovedmotstanderne i valgkampen, Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Andelen oppmerksomhet rettet mot Frp øker noe, mens den for APs del er stabil. Ellers viser figuren at Navarsete taper terreng – hun har ikke maktet å skape entusiasme i onlineoffentligheten for SPs kjernesaker så langt i valgkampen. For øvrige partier er tendensene stabile.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 10. – 31. august 2009

Buzzbarometer_31_aug_tendenser

{ 1 comment }

Skattepolitikk, kriminalitet og innvandring på buzztoppen

by Dag Petter Svendsen on 27/08/2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonfora hittil denne uken viser at kriminalitet er et av temaene som dominerer debattene. Særlig etter oppslag i dagspressen om at “Frp-politikk gir mer kriminalitet” har diskusjoner om temaet økt (se figur under for uke 35). Samtidig ses av figuren for uke 34 at antallet diskusjoner relatert til kriminalitet i forrige uke var betraktelig færre.

Den relative mengden politisk prat om skattepolitikk, innvandring, eldre- omsorg og skole er imidlertid stabil i perioden mellom uke 34 og uke 35.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 35

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker35

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 34

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker34

Tendensene over lengre tid, for eksempel tilbake til juni, viser at skatte- politikk og innvandring er politiske tema som dominerer i norske disku- sjonsfora. Eldreomsorg blir diskutert i større grad fra og med august, og temaet kan se ut til å få en økende betydning i valgkampen. Det må imidlertid understrekes at tallene under er aggregert på månedsnivå. Dette tatt i betraktning, i tillegg til tallene aggregert på ukesnivå som vises over, tilsier at eldreomsorg ble diskutert hyppig i løpet av de to første ukene av august, men har deretter avtatt. Kriminalitet og skole diskuteres i mindre grad. For øvrig øker mengden diskusjoner om samtlige tema i juli og august. Økningen sammenfaller med oppstarten av valgkampen.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, jan. – aug. 2009

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_hele_09

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

by Dag Petter Svendsen on 21/08/2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre uker. Verdiene som presenteres over kolonnene er prosent omtale relatert til hvert enkelt parti.

Partibarometer_3wks

Det er tidligere kommentert på denne bloggen at sammensetningen av alder, kjønn, interesse for politikk og teknologi m.m.  i befolkningssegmentet som utgjøres av norske borgerne som deltar i online-politikk ganske sikkert avviker fra sammensetningen i den generelle befolkningen. Likevel har analyser av politisk prat i diskusjonsfora, blogger etc. påvist fenomener som kan generaliseres.

{ 1 comment }