From the category archives:

FrP

Partienes sakseierskap i norske diskusjonsfora: Frp

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Hvilke politiske saker blir mest omtalt i forbindelse med de ulike partiene i politiske diskusjoner i norske debattfora? I en serie innlegg fremover vil Stortingsvalget-2009.no rette blikket mot det som kan være en indikator på partienes sakseierskap: I hvilken grad blir partiene diskutert i sammenheng med sine “hjertesaker”? Blir SV forbundet med miljøsaken? I hvilken grad nevnes AP når “the online crowds” diskuterer arbeid og økonomi?

I dette første innlegget i serien analyseres data for Frp. I figurene under vises både tendenser for januar til dato samt fordelingen av “saksprat” i ukene 34 og 35 (17. – 30. august).

De langsiktige tendensene viser bl.a. at Frp – ikke overraskende – særlig nevnes i forbindelse med diskusjoner om innvandring. I februar og mars øker mengden diskusjoner relatert til dette temaet betraktelig grunnet hijab- og blasfemidebattene. Deretter ses en markant økning i juli og august, under opptakten til og i løpet av valgkampen.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: januar – august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_2009

Temaet skatter og avgifter viser en jevn og sterk økning i løpet av perioden. I august diskuteres dette saksområdet mer enn innvandring. For øvrig er eldreomsorg og kriminalitet begge “rising stars” – frekvensene øker klart i juli og august. Dertil; hvis tendensen fortsetter i dagene og ukene fremover vil eldreomsorg bli det tredje mest omtalte temaet relatert til Frp.

Figuren under viser hvilke tema som ble relatert til Frp i forrige uke (24. – 30. august). Skatter og avgifter har høyest frekvens, fulgt av innvandring, kriminalitet og eldreomsorg. Tendensen for august som helhet sammenfaller altså med rangeringen for forrige uke.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: 24. – 30. august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_uker34-35

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.

På en annen side viser figuren under at de politiske debattene i onlinefora i stor grad handler om hovedmotstanderne i valgkampen, Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Andelen oppmerksomhet rettet mot Frp øker noe, mens den for APs del er stabil. Ellers viser figuren at Navarsete taper terreng – hun har ikke maktet å skape entusiasme i onlineoffentligheten for SPs kjernesaker så langt i valgkampen. For øvrige partier er tendensene stabile.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 10. – 31. august 2009

Buzzbarometer_31_aug_tendenser

{ 1 comment }

Jens vs. Jensen

by Dag Petter Svendsen on 14/06/2009

Så langt inn i den gryende valgkampen synes to partier å utgjøre de politiske hovedmotsetningene; Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. I dette innlegget vil ikke mulige forklaringer til denne polariseringen kommenteres, her vises kun de tendensene som identifiseres i norske diskusjonsfora i løpet av de siste sju ukene.

Jens_Jensen_s

Jens_Jensen_kke_s

Antallet diskusjoner relatert til de to nevnte politiske konkurrentene er ganske jevnt fordelt, men Jens Stoltenberg er noe mer omtalt. Hva kan så konkluderes ut fra denne observasjonen?

I den nye norske offentligheten, som utgjøres av diskusjonsfora, av bloggosfæren, twittersfæren osv. deltar en omfattende mengde borgere – og i sin konsekvens potensielle velgere – i politisk meningsutveksling. De politiske tema som opptar de norske “online crowds” kan måles, gjennom kvantifisering av foruminnlegg, bloggposter, twittermeldinger etc. Viser så slike målinger tendenser som gjelder for befolkningen i sin alminnelighet? Har denne type målinger prediksjonskraft, eller sagt på en annen måte – kan denne type målinger generaliseres til å gjelde for hele befolkningen og slik påvise reelle politiske tendenser?

Borgere som ytrer politiske meninger online utgjør ikke et representativt utvalg. Antakelsen er – inntil semantiske analyser muliggjør en empirisk begrunnelse av dette eller hint – at online-borgerne avviker fra befolkningen hva angår alder (de yngre deltar mer enn de eldre), kohort (folk i etableringsfasen har ikke tid til onlinediskusjoner), yrke (borgere hvis arbeid krever så mye av dem at fritiden ikke prioriteres til politiske onlinediskusjoner eller øvrige politiske onlineytringer, enten det gjelder hjelpepleiere eller forskere) og tech-savvyness (borgere som ikke er familiære med og/eller interessert i internett og alt hva den digitale revolusjonen innebærer vedr. bl.a. deltakelse i politiske ytringer online). Dertil eksisterer mest sannsynlig andre forhold som også bidrar til skjevheter.

Fra dette kan man så utlede som en hypotese at det eksisterer skjevheter i mengden av online-borgere. Disse skjevhetene kan så “blåse opp” betydningen av meningene til borgere som a) tilhører de yngre generasjoner, slik som milleniumere, y-ere og x-ere, b) som ikke er i etableringsfasen (gitt at likestillingsidealet holdes høyt), c) som ikke har for krevende yrker hverken mentalt eller fysisk, og som d) i tillegg behersker blogging, forumdiskusjoner og dets like. I tillegg må kategorien (forløpig) “ukjent” legges til faktorer som kan skape skjevhet i de tendensene som påvises.

Likevel: Vi står fremfor en revolusjon hva angår formen for politisk deltakelse, både i Norge og i de øvrige deler av verden som er “connected”. Barrierene for politisk deltakelse senkes, velgere fra stadig bredere sosiale, økonomiske og generasjonelle lag deltar i onlinediskusjoner. Uansett om disse borgerne ikke er representative for befolkningen i sin helhet vil tendenser påvises – som i alle fall er reelle for de borgere som deltar i denne nye offentligheten – men ikke nødvendigvis begrenset til dette: I et fremtidig innlegg på denne bloggen vises eMind Flu Trends (vår variant av Google Flu Trends) – norske diskusjonsforadata påviser utbrudd av influensasesongen før Folkehelseinstituttets registrerer utbruddet. Konklusjonen i tilfellene Google Flu Trends og eMind Flu Trends er klar: “The online crowds” påviser tendenser og fenomener i kraft av deres antall og sosioøkonomiske bredde. Ønskes mer kunnskap om slike fenomener, se Predicting the Present with Google Trends.

Arbeidshypotesen er derfor at politiske tendenser som påvises i diskusjonfora, bloggosfæren og twittersfæren kan påvise viktige, underliggende reelle fenomener, politiske eller av annen type.