From the category archives:

Arbeiderpartiet

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.

På en annen side viser figuren under at de politiske debattene i onlinefora i stor grad handler om hovedmotstanderne i valgkampen, Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Andelen oppmerksomhet rettet mot Frp øker noe, mens den for APs del er stabil. Ellers viser figuren at Navarsete taper terreng – hun har ikke maktet å skape entusiasme i onlineoffentligheten for SPs kjernesaker så langt i valgkampen. For øvrige partier er tendensene stabile.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 10. – 31. august 2009

Buzzbarometer_31_aug_tendenser

{ 1 comment }

Jens vs. Jensen

by Dag Petter Svendsen on 14/06/2009

Så langt inn i den gryende valgkampen synes to partier å utgjøre de politiske hovedmotsetningene; Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. I dette innlegget vil ikke mulige forklaringer til denne polariseringen kommenteres, her vises kun de tendensene som identifiseres i norske diskusjonsfora i løpet av de siste sju ukene.

Jens_Jensen_s

Jens_Jensen_kke_s

Antallet diskusjoner relatert til de to nevnte politiske konkurrentene er ganske jevnt fordelt, men Jens Stoltenberg er noe mer omtalt. Hva kan så konkluderes ut fra denne observasjonen?

I den nye norske offentligheten, som utgjøres av diskusjonsfora, av bloggosfæren, twittersfæren osv. deltar en omfattende mengde borgere – og i sin konsekvens potensielle velgere – i politisk meningsutveksling. De politiske tema som opptar de norske “online crowds” kan måles, gjennom kvantifisering av foruminnlegg, bloggposter, twittermeldinger etc. Viser så slike målinger tendenser som gjelder for befolkningen i sin alminnelighet? Har denne type målinger prediksjonskraft, eller sagt på en annen måte – kan denne type målinger generaliseres til å gjelde for hele befolkningen og slik påvise reelle politiske tendenser?

Borgere som ytrer politiske meninger online utgjør ikke et representativt utvalg. Antakelsen er – inntil semantiske analyser muliggjør en empirisk begrunnelse av dette eller hint – at online-borgerne avviker fra befolkningen hva angår alder (de yngre deltar mer enn de eldre), kohort (folk i etableringsfasen har ikke tid til onlinediskusjoner), yrke (borgere hvis arbeid krever så mye av dem at fritiden ikke prioriteres til politiske onlinediskusjoner eller øvrige politiske onlineytringer, enten det gjelder hjelpepleiere eller forskere) og tech-savvyness (borgere som ikke er familiære med og/eller interessert i internett og alt hva den digitale revolusjonen innebærer vedr. bl.a. deltakelse i politiske ytringer online). Dertil eksisterer mest sannsynlig andre forhold som også bidrar til skjevheter.

Fra dette kan man så utlede som en hypotese at det eksisterer skjevheter i mengden av online-borgere. Disse skjevhetene kan så “blåse opp” betydningen av meningene til borgere som a) tilhører de yngre generasjoner, slik som milleniumere, y-ere og x-ere, b) som ikke er i etableringsfasen (gitt at likestillingsidealet holdes høyt), c) som ikke har for krevende yrker hverken mentalt eller fysisk, og som d) i tillegg behersker blogging, forumdiskusjoner og dets like. I tillegg må kategorien (forløpig) “ukjent” legges til faktorer som kan skape skjevhet i de tendensene som påvises.

Likevel: Vi står fremfor en revolusjon hva angår formen for politisk deltakelse, både i Norge og i de øvrige deler av verden som er “connected”. Barrierene for politisk deltakelse senkes, velgere fra stadig bredere sosiale, økonomiske og generasjonelle lag deltar i onlinediskusjoner. Uansett om disse borgerne ikke er representative for befolkningen i sin helhet vil tendenser påvises – som i alle fall er reelle for de borgere som deltar i denne nye offentligheten – men ikke nødvendigvis begrenset til dette: I et fremtidig innlegg på denne bloggen vises eMind Flu Trends (vår variant av Google Flu Trends) – norske diskusjonsforadata påviser utbrudd av influensasesongen før Folkehelseinstituttets registrerer utbruddet. Konklusjonen i tilfellene Google Flu Trends og eMind Flu Trends er klar: “The online crowds” påviser tendenser og fenomener i kraft av deres antall og sosioøkonomiske bredde. Ønskes mer kunnskap om slike fenomener, se Predicting the Present with Google Trends.

Arbeidshypotesen er derfor at politiske tendenser som påvises i diskusjonfora, bloggosfæren og twittersfæren kan påvise viktige, underliggende reelle fenomener, politiske eller av annen type.

Hva diskuterer “the online crowds”: Blasfemiparagrafen

by Dag Petter Svendsen on 04/02/2009

I dag ble det kjent at regjeringen trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.

Temaet har vært et av de mest diskuterte i de største diskusjonsfora i løpet av de siste ukene. Grafikken under viser hvilke partier som i løpet av de siste tre ukene diskuteres mest i forbindelse med kontroversen om blasfemiparagrafen. Andelen “buzz” - eller mengde online prat og diskusjon - i tilfellene Senterpartiet og AP vokser kraftig i løpet av de siste to ukene. Nettopp i dette tidsrommet har dette temaet dominert den norske offentligheten – både on- og offline. 

partier_straffeloven_185_jpg_small