From the category archives:

Politiske tema

Partienes sakseierskap i norske diskusjonsfora: Frp

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Hvilke politiske saker blir mest omtalt i forbindelse med de ulike partiene i politiske diskusjoner i norske debattfora? I en serie innlegg fremover vil Stortingsvalget-2009.no rette blikket mot det som kan være en indikator på partienes sakseierskap: I hvilken grad blir partiene diskutert i sammenheng med sine “hjertesaker”? Blir SV forbundet med miljøsaken? I hvilken grad nevnes AP når “the online crowds” diskuterer arbeid og økonomi?

I dette første innlegget i serien analyseres data for Frp. I figurene under vises både tendenser for januar til dato samt fordelingen av “saksprat” i ukene 34 og 35 (17. – 30. august).

De langsiktige tendensene viser bl.a. at Frp – ikke overraskende – særlig nevnes i forbindelse med diskusjoner om innvandring. I februar og mars øker mengden diskusjoner relatert til dette temaet betraktelig grunnet hijab- og blasfemidebattene. Deretter ses en markant økning i juli og august, under opptakten til og i løpet av valgkampen.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: januar – august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_2009

Temaet skatter og avgifter viser en jevn og sterk økning i løpet av perioden. I august diskuteres dette saksområdet mer enn innvandring. For øvrig er eldreomsorg og kriminalitet begge “rising stars” – frekvensene øker klart i juli og august. Dertil; hvis tendensen fortsetter i dagene og ukene fremover vil eldreomsorg bli det tredje mest omtalte temaet relatert til Frp.

Figuren under viser hvilke tema som ble relatert til Frp i forrige uke (24. – 30. august). Skatter og avgifter har høyest frekvens, fulgt av innvandring, kriminalitet og eldreomsorg. Tendensen for august som helhet sammenfaller altså med rangeringen for forrige uke.

Antall diskusjonsinnlegg som relaterer Frp til ulike politiske tema i norske diskusjonsfora. Periode: 24. – 30. august 2009.

Tittel_saksområder

Saker_Frp_uker34-35

Skattepolitikk, kriminalitet og innvandring på buzztoppen

by Dag Petter Svendsen on 27/08/2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonfora hittil denne uken viser at kriminalitet er et av temaene som dominerer debattene. Særlig etter oppslag i dagspressen om at “Frp-politikk gir mer kriminalitet” har diskusjoner om temaet økt (se figur under for uke 35). Samtidig ses av figuren for uke 34 at antallet diskusjoner relatert til kriminalitet i forrige uke var betraktelig færre.

Den relative mengden politisk prat om skattepolitikk, innvandring, eldre- omsorg og skole er imidlertid stabil i perioden mellom uke 34 og uke 35.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 35

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker35

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 34

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker34

Tendensene over lengre tid, for eksempel tilbake til juni, viser at skatte- politikk og innvandring er politiske tema som dominerer i norske disku- sjonsfora. Eldreomsorg blir diskutert i større grad fra og med august, og temaet kan se ut til å få en økende betydning i valgkampen. Det må imidlertid understrekes at tallene under er aggregert på månedsnivå. Dette tatt i betraktning, i tillegg til tallene aggregert på ukesnivå som vises over, tilsier at eldreomsorg ble diskutert hyppig i løpet av de to første ukene av august, men har deretter avtatt. Kriminalitet og skole diskuteres i mindre grad. For øvrig øker mengden diskusjoner om samtlige tema i juli og august. Økningen sammenfaller med oppstarten av valgkampen.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, jan. – aug. 2009

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_hele_09

Hvilke valgkampsaker dominerer i diskusjonsforaene?

by Dag Petter Svendsen on 19/08/2009

Skatt, innvandring, økonomi, eldreomsorg og kriminalitet dominerer – eldreomsorg øker mest: Politiske tendenser i norske diskusjonsfora knapt fire uker før valget (under vises fordelingen av diskusjonsinnlegg etter tema i løpet av uke 33-34).

Politiske_saker_relatert_partier_politikere_Uker_32-34_s

I grafikken under vises tendenser for de ulike politiske temaene i perioden medio juni til medio august. Det store bildet er preget av stabilitet frem til slutten av fellesferien. Unntakene er en sterk økning i diskusjoner om “innvandring” og for “skatt”. Førstnevnte økning skyldes nyhetene om ny rekord i antallet asylsøkere, sistnevnte handler i stor grad om Hagen/Halvorsen og formueskattdiskusjonen. For samtlige tema øker antallet innlegg mot slutten av perioden; ferien tar slutt og valgkampen starter. Temaet som viser sterkest økning er “eldreomsorg”, mens klima og miljø er det minst diskuterte temaet.

Politiske_saker_relatert_partier_politikere_midt_juni_midt_aug_s

Hijab-debatten i den norske bloggosfæren

by Dag Petter Svendsen on 15/03/2009

I tidligere innlegg har analyser av hijab/politiuniform-diskusjonen i norske diskusjonsfora blitt presentert på denne bloggen. Nå viser eMind denne kontroversens ”geografiske” plass og temaets ”tyngde” i den norske bloggosfæren.

Analysen avdekker temaets semantisk-kontekstuelle forankring samt dets romlige plassering i en nettverksanalyse av den norske bloggosfæren. Nodene i grafikken er norske blogger, og antallet noder er pragmatisk begrenset til andre grads innkommende linker til de bloggene som tagger hijab-temaet. Størrelsen på nodene i nettverket angir den relative tyngden til ulike tema relatert til hijab-debatten:

hijab_small2

Et utsnitt av den overstående sosiale nettverksanalysen vises under. Her ses konteksten som hijab-debatten inngår i; blasfemi, politikk, religion, Israel, USA… :

hijab_zoom_4501

Dette temaet – sosiale nettverksanalyser, politiske tema og den norske bloggosfæren - vil følges opp i fremtidige innlegg.

Diskusjoner om “snikislamisering” i ulike fora

3 March 2009

Etter pressens oppslag om Siv Jensens utspill om “snikislamisering” i sin tale til landsstyret i Frp den 21. februar tok debatten av i ulike diskusjonsfora.  Temaet opptar ikke debattantene i like stor grad som kontroversen om hijab og politiuniform (se blogginnlegg under). På det meste er rundt 550 diskusjonsinnlegg registrert pr. døgn i “snikislamiseringsdebatten”, mens det [...]

Les hele innlegget →

Nettavisen.no kommenterer eMinds buzzanalyser

24 February 2009

To politiske kontroverser har dominert pressens dagsorden i løpet av de siste to, tre ukene; hijab-/politiuniformdiskusjonen og debatten om blasfemiparagrafen. Nettavisen.no presenterte i forrige uke eMinds analyse av onlinediskusjonene relatert til disse temaene.
I norske diskusjonsfora har særlig temaet hijab/politiuniform opptatt debattantene. Til sammenlikning var meningsutvekslingen om blasfemiparagrafen mindre omfattende. Grunnen til at sistnevnte ikke foranlediget [...]

Les hele innlegget →

Hva diskuterer “the online crowds”: Blasfemiparagrafen

4 February 2009

I dag ble det kjent at regjeringen trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.
Temaet har vært et av de mest diskuterte i de største diskusjonsfora i løpet av de siste ukene. Grafikken under viser hvilke partier som i løpet av de siste tre ukene diskuteres mest i forbindelse med [...]

Les hele innlegget →